Строителство върху земеделска земя

  • За да се строи върху земеделска земя, тя трябва да смени своят статут! За целта е необходимо да се направи застроителен план със съответните показатели на застрояването (плътност, интензивност на застрояването, площ за озеленяване и определяне на зоната за застрояване), а също и ВиК и Ел- схеми. Тази процедура, заедно с всички обявявания и срокове за обжалване евентуални на заинтерисовани страни, може да  отнеме и повече от 1 година.
  • Промяната на статута на земята не означава автоматично, че върху нея може да се строи! Възможно е да са необходими парцеларни планове за водопровод, канализация или електричество. Това е процедура, която е продължителна, сложна, скъпа, а в определени случаи - предварително обречена на провал. Трябва да сключите нотариално заверени договори, вписани в службата по вписвания в съда, за право на прокарване на съответния провод заедно със сервитута му. Това се отнася за всички имоти, през които той ще бъде прокарван съответният провод, докато достигне границите на вашия имот. Това касае и сервитутните зони (зони в които не може да се строи – обикновено от двете страни на провода). Същата процедура се отнася и за прокарване на път до вашия имот, при която се сключват договори за право на преминаване.
  • Повече подробности може да прочетете тук!