Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

                    

                    

Изисквания към рекламните елементи

 • 1.да отговарят на нормите за безопасност
 • 2.да се поддържат в добро състояние
 • 3.да не нарушават условията на обитаване
 • 4.да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда
 • 5.да не са поставени и да не се ползват в нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство
 • 6. да не застрашават безопасността на движение по улиците като закриват или наподобяват пътни знаци
 • 7. да не се поставят върху елементи от системата за регулиране на движението по пътищата
 • 8. да не се поставят върху съоръжения на инженерната инфраструктура или в сервитутната им зона по начин, нарушаващ изискванията за безопасност, препятстващ достъпа до тях или създаващ затруднения за нормалната им експлоатация
 • 9. да не се поставят в обхвата на спирките на масовия градски транспорт, освен съпътстващите спирката елементи с типови проекти
 • 10. да не се поставят върху скулптурни паметници и др. елементи на декоративната пластика, както и непосредствено във визуалния обсег на възприятието им
 • 11. да не се поставят върху сгради на представителните институции на държавната и общинска власт
 • 12. да не се поставят върху дървета и едроразмерна растителност
 • 13. да не се поставят върху фасади на сгради, с изключение към търговски обекти на партерните етажи, калкани и странични фасади без прозорци или с прозорци, заемащи не повече от 20 % от площта на фасадата.                   
 • 14. да не се поставят върху ажурни огради с изключение на временни строителни и предпазни огради и в случаи, определени по реда на чл. 48, ал. 2 от За­кона за устройство на територията
 • 15. да не се поставят върху стени на гробищни паркове, както и в самите такива
 • 16. да не се поставят върху стълбове на електропреносната и електроразпределителна мрежа, както и върху елементи на контактно-кабелната мрежа на градския транспорт, включително и когато изпълняват функции на улично осветление.
 • 17. да не излизат извън границите на поземления имот, в който са поставени
 • 18. да не закриват други рекламни елементи, елементи от архитектурния вид на сградите, търговски или друг обществен обект, както и да не се затруднява подхода към тях
 • 19. да бъдат изработени от трайни материали, устойчиви на вятър и други атмосферни условия, съгласно нормативните изисквания
 • 20. да съответстват на приетите прототипи, когато рекламните елементи са по типови проекти
 • 21. да представляват ажурни решения в случаите на покривна реклама.
 • 22. да не се поставят върху сгради паметници на културата без съгласието на Националния институт за паметниците на културата
 • 23. да не се поставят върху транспортно-комуникационните съоръжения и техните предпазни огради
 • 24. да не ограничават правилата за достъпност на средата определена с Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите, министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването

отиди в началото ↑

 

Фирмени надписи

     Фирмените надписи са информационни елементи, съдържащи само наименованието, търговската марка и/или дейността на лице в конкретен обект и които се поставят в/на недвижимия имот, в който се намира седалището или дейността на лицето. 

 

      Фирмените надписи могат да бъдат поставяни:

 

 • Върху козирки, навеси и маркизи към партерните части на сградите непосредствено принадлежащи към обекта, чиято функция обозначават
 • Вертикално или хоризонтално по фасадите когато функцията, която обозначават се осъществява в повече от ? от площта на сградата на нежилищни сгради, в които се осъществява дейността на лицето.
 • Когато фирменият надпис е поставен върху козирки, навеси и маркизи на партерни помещения, той не може да ги надвишава с повече от 1 м., както и да закрива отвори по фасадата на сградата.
 • Когато фирменият надпис се издава от фасадата на сградата, на която е поставен, неговият най-отдалечен край не може да бъде на повече от 1,50 м. от фасадата, а когато е поставен на височина под 2,50 м. от нивото на терена, не може да се издава от фасадата на сградата повече от 0,15 м. 
 • Фирменият надпис не може да се издава от фасадата на сградата повече от 0,15 м., когато е разположен на височина под 2,50 м. от нивото на терена.
 • Фирмените надписи се одобряват с инвестиционния проект за изграждане или преустройство на обекта, който обозначават, от компетентния за това орган. В случаите, когато поставянето на фирмени надписи не е свързано с изг­раждане или преустройство на даден обект, проектът на фирмения надпис се одобрява от главния архитект на съответния район, който издава и разрешението за поставяне. Не се изисква одобрение за поставяне на фирмени надписи с размер до 0,25 м2, когато същите са поставени на нивото на партера и успоредно на стената.
 • Фирмените надписи са собственост на собствениците или ползвателите на обектите, за които са предназначени.
 • Отговорни за редовността на фирмените надписи по смисъла на тази наредба са ползвателите на обектите, за които са предназначени. Фирмените надписи следва да бъдат свалени от ползващото ги лице в 3-дневен срок от прекратяването на съответната дейност на обекта."
 • Фасадите на търговските обекти, извън витрините и на одобрените с инвестиционния проект места, не могат да се ползват за излъчване на рекламни послания.

отиди в началото ↑

 

Фирмени информационно-указателни табели. Фирмени тотеми

 • Фирмените информационно-указателни табели обозначават определени обекти или дейности или упътват към местоположението им. Фирмената информационно-указателна табела може да съдържа само наименование (лого) на фирмата, адрес, указателна стрелка и обозначение за разстояние в цифри. Фирмената информационно-указателна табела не може да служи за излъчване на рекламни послания. 
 • Не се допуска разполагането на фирмени информационно-указателни табели в І-ва и П-ра зона, както и в ІV-та зона в рамката на главните входно-изходни магистрали на София (бул. "Цариградско шосе", бул. "Ботевградско шосе", бул. "Европа", бул. "Цар Борис III"), ограничени от ІV-ти градски ринг към центъра. 
 • Всяко юридическо или физическо лице има право да разположи върху имоти общинска собственост до шест броя фирмени информационно-указателни табели, свързани с един негов обект или дейност. 
 •  На една улица (булевард) могат да се поставят не повече от две фирмени информационно-указателни табели за един обект или дейност - по една за вся­ка посока на движението. 
 •  Върху стълбовете за улично осветление могат да се поставят само фирмени информационно-указателни табели по типов проект, утвърден със заповед на главния архитект на Столична община. 
 •  Не се разрешава поставяне на фирмени информационно-указателни табели върху дървета и стълбове на електро-преносната и електроразпределителната мрежи. 
 • За разполагане на фирмени информационно-указателни табели върху стълбове, собственост на „Столичен електротранспорт" ЕАД, договорите се сключ­ват с ръководителя на дружеството при спазване на изискванията на настояща­та наредба." 
 •  Фирмените информационно-указателни табели се поставят с разрешение на кмета на Столичната община или упълномощено от него лице въз основа на типови проекти, одобрени от главния архитект на Столична община за срок не по-дълъг от една година. 
 • Фирмена информационно-указателна табела може да се поставя върху общински имоти и сгради, за да обозначи факта на изграждане и/или поддържане на общински публични озеленени площи, инфраструктура или сгради от трети лица безвъзмездно в полза на общината въз основа на договор. 
 • Площта на фирмената информационно-указателна табела по ал. 1 не може да надвишава 1,00 м2. 
 • За един обект по ал. 1 може да се поставя една фирмена информационно-указателна табела. 
 • Фирмената информационно-указателна табела по ал. 1 не може да служи за излъчване на рекламни послания или да съдържа повече информация от указаната в ал. 1. 
 • Не се допуска върху изграденото, поставените обекти и елементи въз основа на договора по ал. 1 да се поставят обозначителни знаци и други рекламни послания. 
 • Фирменият тотем представлява индивидуален рекламен монументално-декоративен елемент, обозначаващ местонахождението на обект. 
 • Фирменият тотем може се постави само в непосредствена близост до обозначения обект-в границите на урегулирания поземлен имот, в който се намира. 
 • Поставянето на фирмен тотем може да бъде предвидено с инвестиционния проект за изграждане на обекта и да се допусне с общото разрешение за строеж, както и по отделни индивидуални проекти и разрешение за поставяне. 
 • Разрешението за поставяне на фирмен тотем се издава от главния архитект на компетентен да одобри инвестиционния проект и да издаде разрешение за строеж за обекта, чието местоположение се обозначава с тотема. 
 • Не се допуска разполагането на фирмени тотеми в І-ва и П-ра зона." (6) За един обект може да се поставя само един фирмен тотем.

отиди в началото ↑

 

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПО КОЯТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ 

І. За покривна реклама /светещи ажурни букви/, реклама върху калкани на сгради и фирмени надписи 

1. Архитектурна част 

 • 1.1. Ситуационно решение в М 1:1000– изяснява местоположението на сградата и разполагането в план на рекламното съоръжение спрямо нея. 
 • 1.2. Фасадно и планово решение в М 1:100, 1:50 или 1:20 – показва местоположението и параметрите на рекламния елемент спрямо фасадата и плана на сградата. 
 • 1.3. Обяснителна записка 

2. Дизайнерска част 

 • 2.1. За покривна реклама и фирмени надписи – лого на фирмата и детайли на буквите, начин на закрепване и др. 
 • 2.2. Проект за графично и цветово оформление 
 • 2.3. Други допълнителни материали /перспективи, макети, колажи и др. доказващи адаптиране на обекта в градската среда – по избор на проектанта/ 

3. Инженерна част 

 • 3.1. Конструктивен проект 
 • 3.2. Проект за ел. инсталации с указан начин на захранване 

отиди в началото ↑

ІІ. За свободностоящи рекламни елементи /рекламни елементи с площ до 2, 4, 9 и 12 кв.м./ 

1. Архитектурна част 

 • 1.1. Ситуационно решение в М 1:1000 или 1:500 – изяснява графично и с коти разполагането на обекта в план, отстояния до прилежащите регулационни линии, до съществуващи преместваеми обекти, рекламни, информационни елементи и други ограничители в градската среда /стълбове, шахти, дървета/, подходи, входове и рампи към прилежащи обществено-обслужващи или жилищни обекти с траен устройствен статут. 
 • 1.2. Фасадно решение – показва вида и параметрите на рекламния елемент 
 • 1.3. Детайли в подходящ мащаб 
 • 1.4. Обяснителна записка 

2. Дизайнерска част 

 • 2.1. Проект за графично и цветово оформление 
 • 2.2. Допълнителни материали /фотомонтажи, перспективи, колажи и др. доказващи адаптиране на обекта в градската среда и спрямо съществуващите РИЕ и ПО/ 

3. Инженерна част 

 • 3.1. Конструктивен проект 
 • 3.2. Проект за ел. инсталации с указан начин на захранване /ако има такова/. 

отиди в началото ↑

ІІІ. За готов промишлен образец /прототип/ на рекламен или информационен елемент. 

1. Архитектурна, дизайнерска и инженерна части – съгласно изискванията на предходната т.2. 

 

2. Сертификат за качество на конструкцията и използваните материали, съгласно изискванията на български и/или международни стандарти, съответно преведени, подписани и подпечатани от правоспособни лица, съгласно изискванията на ЗУТ, КАБ и КИПП. 

 

3. След приемане на прототип на рекламен и информационен елемент по типов проект, предназначени за серийно производство, се одобряват и екзекутивни чертежи, неразделна част от издаденото разрешение за поставяне на прототипа, ако има съществени отклонения от одобрения проект. 

отиди в началото ↑

ІV. За строително-монтажно скеле, предпазна мрежа с рекламно послание, при реставрационни и ремонтно-възстановителни работи по фасади 

1. Архитектурен проект за фасадна реставрация и/или ремонтно-възстановителни работи, който включва: 

 • 1.1. Състояние на фасадата към момента – фото документация и описание на засегнати участъци и детайли за ремонт и възстановяване; 
 • 1.2. Проект за реставрация и цветово оформление на фасадата и нейните елементи – дограма, детайли /еркери, балконски парапети, цокли, корнизи, фризове, пиластри, фронтони и др./ в М 1: 50 или М 1:100. 
 • 1.3. Цветен фотомонтаж /визуализация/, доказващ адаптация на реновираната сграда към прилежащото застрояване, по преценка на проектанта – силуетно решение. 
 • 1.4. Обяснителна записка, с която са определени: технология за изпълнение на възстановителните работи и мерките за топлинна ефективност; използвани материали; каталожен номер на боите от картела на производителя; график за изпълнение на предвиденото в предходната т. 1.1. Дизайнерски проект за оформление на предпазната мрежа с реклама. Топлоизолационните работи се извършват за цялата сграда.

Забележка: Към всички проектни разработки за изброените в предходните точки от І до ІV обекти, следва да се представя и План за безопасност и здраве, изготвен съгласно Наредба № 2 /26.02.2004г. на МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и декларация от възложителя /изпълнителя/ за изпълнение на всички изисквания на Наредбата, одобрените проекти и ПБЗ. 

отиди в началото ↑

 

ПРАВИЛА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

1. Премостващи рекламни елементи 

Разполагат се само в част от ІІІ зона - над главни градски входно-изходни магистрали и булеварди І и ІІ клас, извън ІV градски ринг, както следва: 

 • 1.1. На разстояние минимум 150,00м от пътен знак за кръстовище 
 • 1.2. На разстояние между края на пътното платно и началото на конструкцията – минимум 1,00м. 
 • 1.3. На разстояние между терена и долното ниво на конструкцията – минимум 5,20м. 
 • 1.4. На разстояние до друг вид рекламен елемент – минимум 50,00м. 
 • 1.5. На разстояние между 2 премостващи арки при булеварди І клас – мин.300,00м ІІ клас – мин.200,00м 

отиди в началото 

2. Рекламен елемент с размер на едностранна рекламна площ над 12 кв.м. 

Разполагат се както следва

 • 2.1. На разстояние минимум 50,00м преди и 30,00м след кръстовище 
 • 2.2. На разстояние от уличната регулационна линия до рамката на конструкцията – минимум 1,00м. 
 • 2.3. На разстояние между терена и долното ниво на конструкцията – минимум 5,20м. 
 • 2.4. На разстояние до друг вид рекламен елемент – минимум 50,00м. 
 • 2.5. На разстояние между 2 рекламни елемента от същия вид при булеварди І клас – мин.200,00м ІІ клас – мин.100,00м 

отиди в началото 

3. Рекламен елемент с размер на едностранна рекламна площ от 4 кв.м. до 12 кв.м

 Разполагат се както следва: 

 • 3.1. На разстояние минимум 15м преди (за главната улична мрежа) и 10 м преди (за второстепенната улична мрежа) и 3м. след кръстовище 
 • 3.2. На разстояние от външния ръб на бордюра – 1,00м. 
 • 3.3. На разстояние до жилищна сграда с траен устройствен статут – минимум 5,00м. от фундамента; 
 • 3.4. На разстояние до друг рекламен елемент – минимум 15м. 
 • 3.5. На минимално разстояние между 2 рекламни елемента от същия вид при булеварди и улици: І клас – 50м. ІІ клас – 40м. ІІІ клас – 30м. 

отиди в началото 

 4. Рекламен елемент с размер на едностранна рекламна площ до 4 кв.м. 

Разполагат се във всички зони, при ширина на тротоара минимум 4,00м 

 • 4.1. На разстояние минимум 15м преди (за главната улична мрежа) и 10 м преди (за второстепенната улична мрежа) и 3м след кръстовище 
 • 4.2. На разстояние от външния ръб на бордюра – 0,80 м. 
 • 4.3. На разстояние до друг рекламен елемент – минимум 15м. 
 • 4.4. На разстояние до маркировката за пешеходно преминаване – минимум 6,00 м. 

отиди в началото 

5. Фирмени информационно-указателни табели 

 Разполагат се закрепени към електрически стълбове, във вертикален формат, както следва: 

 • 5.1. На височина минимум 2,50 м от нивото на терена до долния ръб на табелата; 
 • 5.2. На разстояние минимум 30,00 м преди и минимум 20,00 м след кръстовище; 
 • 5.3. На позиции, на които няма монтирани конзолно окачени светещи рекламни касети. Конструкциите /носещи и експозиционни/ на всички видове РИЕ в поземлени или урегулирани поземлени имоти се разполагат изцяло в съответния имот. Отстоянията преди и след кръстовище не се спазват, ако параметрите на конструкциите на РИЕ /в план и височина/ са съобразени с параметрите на предвиденото с подробния устройствен план застрояване, при спазване на ограничителните режими по зони. 

отиди в началото 

6. Временни рекламно – информационни елементи /хоругви и трансперанти/ 

 • 6.1.Разполагат се на серия, като се съобразяват със съществуващите РИЕ. 
 • 6.2. Забранява се разполагането им върху стълбове от контактната мрежа на градския транспорт, както и върху стълбове с монтирани РИЕ.

отиди в началото