Изграждане на фотоволтаични централи (ФВЦ), чрез финансиране през структурните фондове на ЕС 

1. Регистриране на фирма в съответния регион, където ще бъде построена фотоволтаична централа 

2. Извършване на слънчево-енергиен одит (соларен одит) 

 • проучване на терена, върху който се предвижда да бъде реализиран проектът (за централи върху терен) или проучване на покрива (за централи върху покрив) 
 • определяне на наклон и изложение 
 • определяне на нивото на слънчевата радиация 
 • определяне на прогнозно годишно производство на енергия 
 • предложение за конкретна технология, която да бъде използвана за реализация на системата 

3. Покупка на земя или учредяване на вещно право (право на строеж) за срок не по-малък от 10 години (за  ФВЦ върху терен)

4. Изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) 

5. Смяна на статута на земята (за ФВЦ върху терен) 

6. Виза за проектиране (от съответната община) 

7. Внасяне на искане за проучване на условията за присъединяване към ел. разпределителната мрежа     в съответното ЕРП. Към съответния формуляр който ще получите от електроразпределителното           дружество трябва приложите визата за проектиране. 

8. Сключване на предварителен договор със съответното ЕРП 

9. Изработване на Инвестиционен проект 

10. Получаване на разрешение за строеж от съответната община. 

11. Сключване на окончателен договор за присъединяване към ел. мрежата със съответното ЕРП. 

12. Подготовка на проектните документи - Бизнес план и Заявление за кандидатстване по съответната мярка на ЕС 

13. Кандидатстване по съответната мярка на ЕС, за финансиране на проекта 

14. Сключване на Договор за финансиране на проекта с Държавен Фонд Земеделие/Разплащателна агенция 

15. Доставка, строителство/монтаж на фотоволтаичната система. 

16. Подаване на заявление за 72 часови проби към ЕРП и последващи 72 часови проби на инсталацията. 

17. Получаване на разрешение за ползване (Акт 16) 

18. Сключване на договор за достъп до мрежата. 

19. Сключване на договор за изкупуване на ел. енергията. 

 

 

Съдържание на инвестиционният проект за изграждане на ФВЦ върху терен 

 • Оглед на терена 
 • Слънчево-енергиен одит 
 • Част "Геоложки доклад" 
 • Част "Вертикална планировка и трасировъчен план" 
 • Част "Архитектура" 
 • Част "Конструкции" 
 • Част "ПБЗ" (конструкции) 
 • Част "Електро- DC" 
 • Част "Електро- AC" 
 • Част "Пожарна безопастност" 
 • Част "ПБЗ" (електрическа) 

 

Съдържание на инвестиционният проект за изграждане на ФВЦ върху покрив 

 • Архитектурно заснемане на сградата и покрива (ако няма съществуващ проект) 
 • Конструктивна експертиза на покрива и сграда относно годността за монтаж на панели (конструктивно становище) 
 • Слънчево-енергиен одит 
 • Част "Архитектура" 
 • Част "Конструкции" 
 • Част "ПБЗ" (конструкции) 
 • Част "Електро- DC" 
 • Част "Електро- AC" 
 • Част "Пожарна безопастност" 
 • Част "ПБЗ" (електрическа)