Съдържание на инвестиционният проект

 

Част "Архитектурна"

Съдържание:  Проекта съдържа идейно архитектурно решение (в два варианта), както и цялостен архитектурен проект, разработен въз основа на задание от Възложителя. Идейният проект включва, също така, разработването на компютърен 3D модел на сградата, което подобрява още повече визуализацията на сградата и дава, на Възложителя, пълна представа за бъдещият обект.

 

Част "Електрическа"

Съдържание: Проекта съдържа схеми и разположение на вътрешни електроинсталации, електрически, заземяване и мълниезащита, и се изработва въз основа на архитектурния проект. В проекта влизат също така- външно електроснабдяване в границите на имота и присъединяване на обекта в т.ч. захранване на парково осветление и градински съоръжения. Проекта се изготвя съгласно становище и предварителен договор със снабдяващото дружество.

 

Част "Геодезическа"

Съдържание: Проекта съдържа трассировъчен план и вертикална планировка в границите на имота, и се разработва въз основа на архитектурния проект.

 

Част "Енергийна ефективност"

Съдържание: Съдържа обяснителна част и изчислителна част. В изчислителната част влиза: определяне на показателите за разход на енергия, технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с детайлно описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, въз основа на които са разработени детайлите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

 

Част "Геоложки проучвания"

Съдържание: Съдържа инженерно - геоложки доклад в границите на имота. Важно: тази проектна част не е задължителна за всеки обект, и се изготвя само при изискване от страна на конструктура, свързано с особеностите на терена или почвата, при изискване от страна на съответните нормативни документи, общинска администрация или по желание на клиента.

 

Част "Конструктивна"

Съдържание: Проекта съдържа цялостен конструктивен чертеж, разработен въз основа на архитектурния проект и геоложки доклад (ако се налага такъв). Проекта включва- статически изчисления на сградата (съоръжението), план на фундаментите, кофражни планове и армировъчни планови (при монолитни стоманобетонови конструкции), монтажни планове (при сглобяеми конструктивни елементи), конструктивно-монтажни чертежи и детайли, спецификация на материалите, изделията и готовите стоманобетонови елементи.

 

Част "Водоснабдяване и канализация"

Съдържание: Проекта съдържа схеми на вътрешни водопроводи и канализации, водомерни възли и канализационни шахти, и се изготвя въз основа на архитектурен проект. В проекта влизат също така- външни водопроводи и канализационни връзки в границите на имота, както и паркови инсталации, басейни и шадравани (ако има такива). Проекта се изготвя съгласно становище и предварителен договор със снабдяващото дружество.

 

Част "Отопление и вентилация"

Съдържание: Проекта съдържа схеми на вътрешни отоплителни инсталации, както и оценка на топлотехническата ефективност на сградата, и се изготвя въз основа на разработен архитектурен проект.

 

Част "План за безопастност и здраве"

Съдържание: Проекта съдържа особеностите на изпълняваните строително - монтажни работи (СМР), както и организацията и безопастността на строителният процес.

 

Част "Паркоустройство и благоустройство"

Съдържание: Проекта съдържа схемите на озеленяване и залесяване на околното пространство, и се изготвя въз основа на разработен архитектурен проект. Важно: тази проектна част не е задължителна за всеки обект, и се изготвя само при изискване на съответните нормативни документи, общинска администрация или по желание на клиента.