В процеса на проектиране, се стремим в максимална степен да реализираме интересите и желанията на клиента, като в същото време се съобразяваме с действащите нормативни изисквания. 

     Всяка сграда (съоръжение) е подложена на въздействието на различни по вид, направление и интезитет натоварвания и въздействия. Най-неблагоприятното въздействие обаче, което може да получи една сграда, това е сеизмичното въздействие, или казано с други думи - натоварването от земетръс! Територията на България е силно сеизмична -  от VI до IX-а степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник (MSK). Затова е от изключително значение надежното осигуряване на сградите и съоръженията, за поемане на това, така опасно, натоварване. Осигуряването на сградите и съоръженията за поемане на сеизмично натоварване, води до оскъпяване на строителната стойност на сградата или съоръжението, а от там и до оскъпяване на цената за проектиране, но пък е гаранция за сигурността и живота на хората. С това компромис не бива да се прави, и ние не го правим!

     В раздела "ФАКТИ", може да видите резултати от земетресения, които резултати са следствие от некачествено проектиране и още по-некачествено строителство.

 

От нас Вие получавате:

 

 

  • Функционално архитектурно решение, разработено чрез най-съвременните 3D-програми за визуализация

 

 

  • Надежно и икономично конструктивно решение,съобразено с действащите конструктивни норми за проектиране, разработено въз основа на статико-динамично изчисление, анализ и оразмеряване на конструкцията, чрез съвременни 3D-програми за статичен и динамичен анализ