Строителство върху урегулиран имот (УПИ)

  • Ако имота Ви да граничи с асфалтирана улица, това не е гаранция, че по плана на населеното място тази улица е отразена или, че е отчуждена. Възможно да се окаже, че това е частна улица или, че тази улица не присъства в градоустройствения план. Често собствениците продават урегулирания поземлен имот, а неурегулираната част от имота, от която не може да се образува парцел  (няма необходимото лице и/или площ) остава тяхна собственост. Това означава, че за да стигнете до вашия имот трябва да минете през имоти чужда собственост!
  • Ако през имота Ви преминават електро и/или ВиК инсталации, които пречат за реазлизиране на новото строителство, то изместването им е за Ваша сметка. За изместването на тези проводи също се правят проекти, издава се строително разрешение и се плащат такси.
  • Ако имота Ви попада в зона на археологически резерват, строителството не може да започне преди да завърши археологическото проучване. Финансирането на археологическите разкопки, проучване и консервиране са за Ваша сметка. Археологическото проучване може да продължи с години, като първоначално ще Ви бъде издадено строително разрешение само за археологичен изкоп.
  • Ако сте закупили урегулиран поземлен имот в регулационните граници на града с цел жилищно строителство, е възможно да се окаже, че единственото, което може да построите е някакво спортно съоръжение или парк. важно е предварително да се знае за какво строителство е отреден парцела. Ако е за ”озеленяване” ще може да си построите парк, ако отреждането е за ”спорт и рекреация” ще може да си построите стадион или спортна зала.
  • За да получите строително разрешение, е необходимо строежът да е захранен с ел. ток и вода. Близкият трафопост и водопровод, на които сте разчитали, е възможно да се окажат чужда собственост и да не се експлоатират от местното електроснабдително и водоснабдително дружество. Тогава ще трябва да сключвате договор за използване на тези мрежи със собственика им. Възможно е също те да нямат необходимия капацитет за да се захрани Вашия имот.
  • Наличието на строително разрешение, не означава автоматично, че може да започнете да строите с него. Ако строителното разрешение е издадено въз основа на идеен проект, то може да служи само за осигуряване на финансиране и извършване на сделки. За да започнете да строите, трябва да имате одобрени и съгласувани технически инвестиционни проекти по всички части. Наличието на одобрени проекти обаче също не е достатъчно – трябва да се открие строителна площадка, да се даде строителна линия и ниво със съответните протоколи и да се заведе заповедна книга на строежа. Трябва да се извадят разрешения за извозване на изкопаната земна маса и строителни отпадъци, а ако имота е извън регулация изкопания хумусен пласт трябва да се депонира.
  • Ако имота има няколко съсобственици, за да построите сграда, е необходимо останалите съсобственици да Ви отстъпят право на строеж. Издаденото строително разрешение се обявява на всички заинтерисовани лица, които могат в 14 дневен срок да възразят срещу него.

  • Повече подробности може да прочетете тук!